Interneta portāla www.atsauksmem.lv lietošanas noteikumi

 Mērķis:
Portāla www.atsauksmem.lv mērķis ir piedāvāt visiem interneta lietotājiem publicēt savas atsauksmes (gan pozitīvās, gan negatīvās) par dažādām sadzīves jomām, tādā veidā apmainoties ar pieredzi un uzlabojot preču un pakalpojumu kvalitāti.

1. Noteikumos lietotie termini:
1.1. Lietotājs: a) persona, kas lieto Portālu ar informācijas rediģēšanas iespējām, izmantojot autorizāciju ar portāla  www.draugiem.lv pasi;
                       b) persona, kas lieto Portālu ar informācijas rediģēšanas iespējām un ir reģistrējusies Portālā.
1.2. Noteikumi – Portālā publicētie lietošanas noteikumi (ieskaitot visas tajos veiktās izmaiņas), kas ir saistoši visiem Portāla lietotājiem neatkarīgi no tā, vai viņi ir vai nav šī portāla reģistrēti lietotāji.
1.3. Portāla administrācija - persona vai personas, kas administrē Portālu un veic citas darbības, lai nodrošinātu Portāla darbību atbilstoši Noteikumos definētajam Portāla mērķim
1.4. Portāls – interneta portāls www.atsauksmem.lv

2. Vispārīgie noteikumi:
2.1. Portāls nodrošina atsauksmju un komentāru pievienošanu un privātu saraksti starp lietotājiem bez maksas.
2.2. Portālā netiek ievākti, uzkrāti un apstrādāti Lietotāja personas dati, izņemot informāciju, kuru Lietotājs brīvprātīgi ir sniedzis reģistrējoties Portālā.
2.3. Portāla administrācija nepiedalās Lietotāju strīdu risināšanā un neuzņemas jebkādu atbildību par strīda rezultātu.

3. Portāla lietošana:
3.1. Lai lietotu Portālu, lietotājs:
             a) reģistrējas Portālā, izveidojot lietotāja kontu;
             b) autorizējas Portālā, izmantojot portāla www.draugiem.lv pasi.
3.2. Katrs Lietotājs Portālā drīkst izveidot tikai vienu Lietotāja kontu vai profilu. Ja Portāla administrācijai rodas aizdomas par šī punkta pārkāpumu, tā patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma dzēst attiecīgā lietotāja kontu, vai bloķēt pieeju Portālam ar šī lietotāja profilu.
3.2. Portāla iespējas ir jāizmanto atbilstoši Portāla mērķim, godprātīgi, netraucējot citus lietotājus, informācijas sistēmas un portāla satura darbību.
3.3. Portālā ir aizliegta jebkāda veida reklāma, kas nav saskaņota ar portāla administrāciju. Šāda informācija bez brīdinājuma tiks dzēsta.
3.4. Portālā nedrīkst veikt jebkādas pretlikumīgas darbības, citus lietotājus vai atsauksmju objektus apvainojošas vai aizskarošas darbības, kā arī lietot necenzētus izteicienus (neatkarīgi no portālā izmantojamās valodas).
3.5. Portālā ir aizliegts ievietot (komentāros vai atsauksmēs) vai nosūtīt citiem portāla lietotājiem:

      informāciju, kas tiek aizsargāta saskaņā ar likumu „Par valsts noslēpumu”, Fizisko personu datu aizsardzības likumu vai citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;
         informāciju, kuras izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības (autortiesības u.c.);
          informāciju, kas aizskar personas cieņu un godu;
          informāciju, kas aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību;
          informāciju, kas ir vulgāra vai aizskaroša;
       informāciju, kas satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
           informāciju, kurai piemīt surogātpasta raksturs;
           informāciju, kurai ir pornogrāfisks saturs;
           visu cita veida informāciju, kas var ietekmēt portāla normālu darbību un drošību.
3.6. Konstatējot 3.5. punktā minētās izvietošanu, portāla administrācija patur tiesības šo informāciju dzēst bez iepriekšēja brīdinājuma, kā arī dzēst šīs informācijas izvietotāja kontu vai bloķēt pieeju Portālam šīs informācijas izvietotājam.
3.7. Portālā ievietotās informācijas kopēšana vai izplatīšana bez portāla administrācijas atļaujas un atbilstošām atsaucēm ir aizliegta.
3.8. Publicējot informāciju (atsauksme, komentārs) portālā, portāla lietotājs nodod Portāla administrācijai visas autortiesības šīs informācijas izmantošanā. Informācijas iesūtītājiem nav tiesību pieprasīt naudas atlīdzību no portāla par iesūtītās informācijas izmantošanu, ja starp lietotāju un portālu nav noslēgta atsevišķa vienošanās. Ja informācijas iesūtītājs vēlas saglabāt kādas konkrētas autortiesības, tad iepriekš par to vienojas ar Portāla administrāciju.

4. Lietotāju tiesības un pienākumi:

4.1. Lietotāji var pievienot atsauksmes, komentārus par publicētajām atsauksmēm un veikt privātu saraksti ar citiem Portāla lietotājiem. Lietotāji veic brīvu informācijas apmaiņu, izmanto visas Portālā pieejamās atsauksmes un komentārus. Jebkāda informācija par likumpārkāpumiem (piemēram, zagšana, nodokļu nemaksāšana, utt.) ir jāsniedz tiesībsargājošajām iestādēm, nevis jāievieto Portālā kā atsauksme vai komentārs.
4.2. Portāla lietotājam, izveidojot lietotāja kontu, ir jānorāda patiesa informācija. Portāla administrācija neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ko šāda (patiesa vai nepatiesa) informācija rada vai var radīt portāla lietotājiem vai citām personām.
4.3. Portāla lietotāji atbild par savu darbību portālā, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4.4. Lietotājam jāpakļaujas portāla administrācijas prasībām, ja tās ir saistītas ar portālu un Lietotāja darbību tajā. Par kāda no Noteikumu punkta neievērošanu Lietotājam bez iepriekšēja brīdinājuma var tikt liegta pieeja portālam.
4.5. Portāla Lietotājs drīkst pievienot atsauksmi tikai par reāli eksistējošu objektu.

5. Portāla administrācija:

5.1. Portāla administrācija patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atteikt vai pārtraukt pakalpojuma sniegšanu kādam konkrētam Lietotājam, dzēšot tā kontu vai bloķējot pieeju Portālam, ja Lietotājs neievēro Noteikumus.
5.2. Atsauksmes, kuru saturā pēc Portāla administrācijas ieskatiem saskatāmas administratīvi vai krimināli sodāmu darbību pazīmes, tiks nekavējoties dzēstas. Portāla administrācija patur tiesības ziņot par pārkāpumiem tiesībsargājošajām iestādēm.
5.3. Portāla administrācija neuzņemas atbildību par Portālā izvietoto vai Portāla Lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām, kuras ir radušās vai var rasties šīs informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā un negarantē informācijas patiesumu.
5.4. Portāla administrācija neuzņemas atbildību par Portāla pieejamību, Portāla Lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām Portāla darbībā, lietotāja konta datu izmaiņām, vai atsauksmju objekta izmaiņām, citas personas neautorizētas piekļūšanas rezultātā.
5.5. Portāla administrācija patur tiesības publicēt un izplatīt Portālā ievietoto informāciju, pievienojot tai informācijas ievietotāja vārdu. Trešajām personām nav tiesību izmantot Portālā ievietoto informāciju bez saskaņošanas ar Portāla administrāciju.
5.6. Portāla administrācija patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Portāla sadaļas, to saturu un Noteikumus, kā arī veikt jebkādas darbības, lai nodrošinātu Portāla veiksmīgu darbību un uzstādītā mērķa sasniegšanu. Izmaiņas ir spēkā ar to brīdi, kad tās ir veiktas un redzamas Portālā.
5.7. Portāla Administrācija patur tiesības izdzēst atsauksmi vai komentāru pēc Lietotāja lūguma.
Pēdējās atsauksmes
Bestsecret
2021-04-30 16:55:43
Nu jau vairāk kā 3 mēnešus iepērkos vācu apģērbu, apavu un aksesuāru internetveikalā Bestsecret. Ļoti bieži, gandrīz katru nedēļas nogali piegāde pirkumiem virs..
Amsver Krasta
2021-04-30 14:49:42
Ļoti nekvalitatīvs serviss. Ielika pārkingus, bet bamperi un apšuvumu salika atpakaļ ļoti nekvalitatīvi. Artis